ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1 Definities

Verhuurder

Slow Motion Booth, Lykke Booth of photobooth vertegenwoordigd door de heer Azamat Yakubov, Moorselbaan 82/7, 9300 Aalst

Huurder

Elke natuurlijke of rechtspersoon materialen en/of diensten huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.

Materialen

Alle goederen die verhuurder ter beschikking stelt, zoals bijvoorbeeld de photobooth, geluids- en lichtinstallaties inclusief alle daarbij geleverde accessoires.

2 Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door verhuurder. Eventuele bijkomende afspraken die zouden afwijken van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden, hebben uitsluitend betrekking op de bepaling(en) waarvan zij afwijken. De overige bepalingen blijven onverkort van toepassing. Indien een van de clausules in deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

3 Huurvoorwaarden

Huurperiode

De huurperiode gaat in op de afgesproken begintijd en zal automatisch en eindigen bij ophaling van de materialen. Wanneer er door toedoen van de huurder, de gelegenheidslocatie of overmacht niet op de afgesproken begintijd kan worden gestart, zal de huurperiode lopen tot en eindigen op de vooraf overeengekomen eindtijd.

Overmacht

De verhuurder zal er alles aan doen om zich op het afgesproken tijdstip op de locatie aan te melden. Indien er zich omstandigheden voordoen buiten de macht van verhuurder, waardoor de locatie niet bereikt kan worden (bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden of voertuigproblemen), zal verhuurder de huurder en/of locatie hier zo snel mogelijk over inlichten. Wanneer verhuurder de locatie niet kan bereiken door één van bovenstaande redenen, wordt de huurovereenkomst automatisch ontbonden en zullen eventueel reeds betaalde bedragen integraal teruggestort worden.

Ontbinding, beëindiging van de huur

De huurovereenkomst kan door de verhuurder met onmiddellijke ingang en mondeling worden opgezegd door de verhuurder als de huurder enige verplichting uit deze huurovereenkomst niet nakomt.

Aansprakelijkheid

Tijdens de huurtermijn is de huurder aansprakelijk voor de materialen. De huurder draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle risico’s die zich kunnen voordoen (brand, diefstal, eenvoudige

verdwijning, beschadiging, ongeval, overmacht,…). Eventuele gevolgschade, schade aan de materialen of waardevermindering die daaruit voortvloeit, is ten laste van de huurder en/of zijn verzekering.

4 Installatie en afbouw

Installatievoorwaarden

De materialen mogen uitsluitend op droge en beschutte plaatsen worden gebruikt. Indien de huurder geen geschikte locatie kan voorzien, behoudt verhuurder zich het recht voor de huurperiode niet te laten ingaan. De gemaakte kosten zullen op de huurder verhaald worden.

Toegang op adres en locatie

Levering, plaatsing en installatie van de materialen is altijd op de begane grond, tenzij de materialen met behulp van een lift naar een andere verdieping kunnen worden verplaatst. De huurder dient beoogd gebruik op andere verdiepingen dan de gelijkvloerse vooraf te melden. De huurder dient in dat geval eveneens een voldoende ruime lift te voorzien.

5 Technische problemen tijdens de huurperiode

Bij technische problemen tijdens de huurperiode zal de huurder de verhuurder onmiddellijk verwittigen via het telefoonnummer +32 488 70 44 37. Het is de huurder in geen geval toegelaten de photobooth te openen, zelf herstellingen aan materialen uit te voeren of hiervoor derden in te schakelen.

Verhuurder zal bij melding van technische problemen naar best vermogen handelen om een interventie te voorzien. Tussen 09:00 am en 01:00 am kan daarvoor eventueel een on-site interventie plaatsvinden. Tussen 01:00 am en 09:00 am is enkel telefonische ondersteuning mogelijk. Indien geen technische ondersteuning of oplossing geboden kan worden, waardoor de materialen niet zoals voorzien gebruikt kunnen worden, zal de verhuurder de betaalde huurgelden pro rata terugstorten.

Indien de technische storing te wijten is aan een papierstoring in de printer is er geen financiële compensatie opeisbaar. In dergelijk geval kan de photobooth verder gebruikt worden zonder printfunctie. De beelden worden digitaal opgeslagen en zullen door verhuurder afgedrukt worden en per post aan huurder bezorgd na het evenement via gewone post.

Verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade door het niet functioneren van de photobooth:

  • indien iemand vrijwillig of onvrijwillig de stekker uit het stopcontact haalt.
  • indien iemand de photobooth probeert te verplaatsen of te openen. De photobooth verplaatsen zonder toelating van de verhuurder is strikt verboden.

Indien de technische problemen zich beperken tot het niet meer afdrukken van gemaakte foto’s (doordat het printpapier op is of de printer uitstaat bijvoorbeeld), kunnen de gemaakte foto’s achteraf in digitale of afgedrukte vorm aan huurder bezorgd worden. De photobooth slaat immers alle gemaakte foto’s digitaal op.

6 Schade, verlies of diefstal

Elke huurovereenkomst impliceert automatisch de aanvaarding door huurder van de volledige aansprakelijkheid inzake schade, diefstal en verlies. De verhuurder raadt huurder sterk aan om een tijdelijke verzekering tegen diefstal, brand, verlies en schade af te sluiten.

Geëigend gebruik

De huurder is verantwoordelijk om de gebruiksinstructies na te leven en andere gebruikers hierover in te lichten.

Schade

Bij elke vorm van schade aan de materialen tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk en volledig aansprakelijk. Het volledige schadebedrag zal in zijn geheel verhaald worden op de huurder.

Verlies en diefstal

De huurder is eveneens verantwoordelijk voor elk verlies van of schade aan attributen en accessoires (bijvoorbeeld props) veroorzaakt door huurder, gasten en andere gebruikers, medewerkers van de feestlocatie of derden.

7 Afstand van portretrechten

Portretrechten

Elke huurovereenkomst impliceert automatisch dat de huurder de verhuurder toestemming geeft om de geproduceerde beeldmaterialen te gebruiken voor promotionele doeleinden. De huurder verklaart zich akkoord om afstand te doen van alle portret- en video grafische rechten die ontstaan bij het nemen van foto’s. De afstand geldt voor online en offline gebruik en publicatie van de beelden, wereldwijd zonder beperkingen voor marketingtechnische doeleinden zoals daar zijn, maar niet beperkt tot publicatie in magazines en dagbladen, drukwerk, websites, sociale media, televisiezenders, weergave in wachtzalen en tijdens voordrachten en presentaties. Elke aanspraak met betrekking tot voornoemde rechten die op deze productie of fotografie van toepassing zijn is derhalve nietig. Huurder verklaart eveneens geen aanspraak te maken op vergoedingen, van welke aard ook, voor het gebruik van beelden of foto’s.

De beelden zullen evenwel door verhuurder niet verkocht worden aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de huurder.

SABAM en overige auteursrechten

Alle kosten met betrekking tot SABAM en andere auteursrechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen gebeurt via door verhuurder beschikbaar gestelde materialen, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake.

8 Intellectuele eigendomsrechten

Het is de huurder niet toegestaan om door verhuurder gemaakte beelden, teksten, documenten en alle andere intellectuele werken ongeacht de vorm, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, tenzij expliciete voorafgaande toestemming van verhuurder.

9 Betalingsvoorwaarden:

Voorschot, waarborg en betaling huurgelden photobooth installatie

De huurder zal voor aanvang van de huurperiode 100,00 euro voorschot overmaken aan verhuurder in contante vorm of via overschrijving. Dit bedrag geldt eveneens als waarborg en zal in mindering worden gebracht bij betaling van het saldo indien de materialen in goede staat worden bevonden bij einde van de huurperiode.

Het saldo van de huurgelden zal contant aan verhuurder worden overgemaakt bij einde van de huurperiode of minstens 1 week voor de aanvang van de huurperiode per overschrijving worden betaald op rekeningnummer IBAN BE72 3770 2750 7116.

Indien bijkomende materialen gehuurd worden, kan de grootorde van het voorschot/waarborg bedrag door verhuurder aangepast worden.

Annulatie huur

Bij annulering voor het evenement, vervalt het recht op terugvordering van het voorschot. Wordt de annulatie minstens 14 dagen voor het evenement en schriftelijk meegedeeld aan verhuurder, dan is enkel dit voorschot aan verhuurder verschuldigd. Bij annulering binnen de 14 dagen voor het evenement zijn alle voorziene huurgelden verschuldigd met uitzondering van de afgesproken verplaatsingskosten.

De huurder kan tot 14 dagen voor het evenement annuleren zonder bijkomende kosten. Het betaalde voorschot is in dergelijke geval niet terugvorderbaar.

Laattijdige betaling

Bij laattijdige betaling zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten opeisbaar worden ten belope van 8 % van het factuurbedrag en een forfaitair schadebeding ten bedrage van 40,00 euro.

10 Geschillen en toepasselijk recht

De huurder dient de materialen bij installatie te controleren. Eventuele klachten over het voorkomen of functioneren van de materialen dienen binnen de 5 werkdagen en in schriftelijke vorm aan de verhuurder te worden gemeld.

Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

loader